ວິດີໂອ

Ammonium Sulphate Granular

Ammonium Sulphate Crystal

Ammonium Chloride Granular

ammonium sulphate granular

ໂມໂນອາໂມນຽມຟອສເຟດ MAP12-61-0

monopotassium phosphate MKP 0-52-34

diammonium phosphate DAP 21-53-0

ໂມໂນອາໂມນຽມຟອສເຟດ 10-45-0

granulated triple super phosphate-TSP

ກຳລັງໂຫຼດເຮືອຫຼາຍ

ກຳລັງໂຫຼດລົດ